متاسفانه آمار تقلب و سوء استفاده در تالگو بسیار بالاست.

مراقب نیش گزندگان باشید.